_

Drilling

Ordina per

Punta serie corta Autocentrante

Possible usage

A0021.0 | A0021.1 | A0023/64 | A0021.2 | A0021.3 | A0021.4 | A0021.5 | A0021/16 | A0021.6 | A0021.7 | A0021.8 | A0021.9 | A0025/64 | A0022.0 | A0022.1 | A0022.2 | A0022.3 | ...


Punta serie corta Autocentrante - in confezione singola

Possible usage

A002S2.0 | A002S2.5 | A002S3.0 | A002S1/8 | A002S3.2 | A002S3.3 | A002S3.5 | A002S5/32 | A002S4.0 | A002S4.1 | A002S4.2 | A002S4.5 | A002S3/16 | A002S5.0 | A002S13/64 | A002S5.5 | A002S7/32 | ...


022 Punte serie extra-corta

Priority usage

A022.5 | A022.6 | A022.7 | A0221/32 | A022.8 | A022.9 | A0221.0 | A0221.1 | A0223/64 | A0221.2 | A0221.3 | A0221.4 | A0221.5 | A0221/16 | A0221.6 | A0221.7 | A0221.8 | ...


Set Punte diametri comuniA087201 |


Punta serie corta,setA088200S |


Punta serie corta,setA08910 |


Punta serie corta,setA094413 | A094419 |


Punta serie corta,setA09518 | A09520 | A095200 | A095201 | A095202 | A095203 | A095204 | A095206 | A095209 |


Espositore con punteA099DRILLBOY |


Punta serie corta

Possible usage

A100.2 | A100.25 | A100.3 | A100.32 | A100N80 | A100.35 | A100N79 | A100.38 | A1001/64 | A100.4 | A100N78 | A100.42 | A100.45 | A100N77 | A100.48 | A100.5 | A100N76 | ...


Punta serie corta - sinistra

Possible usage

A1011.0 | A1011.1 | A1011.2 | A1011.25 | A1011.3 | A1011.4 | A1011.5 | A1011.6 | A1011.7 | A1011.8 | A1011.9 | A1012.0 | A1012.1 | A1012.2 | A1012.3 | A1012.4 | A1012.5 | ...


Punta serie corta

Possible usage

A1081.0 | A1081.1 | A1081.2 | A1081.3 | A1081.4 | A1081.5 | A1081/16 | A1081.6 | A1081.7 | A1081.8 | A1081.9 | A1085/64 | A1082.0 | A1082.1 | A1082.2 | A1082.3 | A1083/32 | ...


Punta serie lunga

Possible usage

A110.5 | A110.6 | A110.7 | A1101/32 | A110.8 | A110.9 | A1101.0 | A1101.1 | A1101.2 | A1101.3 | A1101.4 | A1101.5 | A1101/16 | A1101.6 | A1101.7 | A1101.75 | A1101.8 | ...


Punta serie extra-corta

Priority usage

A1171.0 | A1171.1 | A1171.2 | A1171.3 | A1171.4 | A1171.5 | A1171.6 | A1171.7 | A1171.8 | A1171.9 | A1172.0 | A1172.1 | A1172.2 | A1172.3 | A1172.4 | A1172.5 | A1172.6 | ...


Punta extra corte - doppia estremità

Possible usage

A1193.3 | A1193.6 | A1194.1 | A1194.2 | A1194.9 | A1195.1 |


Punta serie extra-corta

Priority usage

A120.5 | A120.6 | A120.7 | A1201/32 | A120.8 | A120.9 | A1201.0 | A1201.1 | A1203/64 | A1201.2 | A1201.3 | A1201.4 | A1201.5 | A1201/16 | A1201.6 | A1201.7 | A1201.8 | ...


Punta da centro

Possible usage

A1226.0X90 | A1226.0X120 | A1228.0X90 | A1228.0X120 | A12210.0X90 | A12210.0X120 | A12212.0X90 | A12212.0X120 | A12216.0X90 | A12216.0X120 | A12220.0X90 | A12220.0X120 |


Punta serie extra-corta

Possible usage

A1231/4S | A1231/8S | A1232.5S | A1233.0S | A1233.2S | A1233.3S | A1233.5S | A1233.7S | A1233/16S | A1233/32S | A1234.0S | A1234.1S | A1234.2S | A1234.5S | A1234.8S | A1234.9S | A1235.0S | ...


Punta serie extra corta con placchetta brasata in MD affilatura a 4 facceA1243.0 | A1243.2 | A1243.5 | A1244.0 | A1244.2 | A1244.5 | A1244.8 | A1245.0 | A1245.2 | A1245.5 | A1245.8 | A1246.0 | A1246.5 | A1246.8 | A1247.0 | A1247.5 | A1248.0 | ...


Punta serie extra lunga

Possible usage

A1251.4X160 | A1251.5X125 | A1251.5X160 | A1251/16X125 | A1251/16X160 | A1251.8X160 | A1255/64X125 | A1255/64X160 | A1252.0X125 | A1252.0X160 | A1252.2X160 | A1253/32X125 | A1253/32X160 | A1252.5X125 | A1252.5X160 | A1257/64X125 | A1257/64X160 | ...


Punte codolo Morse

Possible usage

A1303.0 | A1301/8 | A1303.2 | A1303.25 | A1303.3 | A1303.5 | A1309/64 | A1303.75 | A1305/32 | A1304.0 | A1304.1 | A1304.2 | A1304.25 | A13011/64 | A1304.5 | A1304.75 | A1303/16 | ...


Punta serie corta

Priority usage

A1471.0 | A1471.1 | A1471.2 | A1471.3 | A1471.4 | A1471.5 | A1471.6 | A1471.7 | A1471.8 | A1471.9 | A1472.0 | A1472.1 | A1472.2 | A1472.3 | A1472.4 | A1472.5 | A1472.6 | ...


Punta serie corta con placchetta brasata in MD affilatura a 4 facce

Possible usage

A1604.0 | A1604.5 | A1605.0 | A1605.5 | A1606.0 | A1606.5 | A1606.8 | A1607.0 | A1607.5 | A1608.0 | A1608.5 | A1609.0 | A1609.5 | A16010.0 | A16010.2 | A16010.5 | A16011.0 | ...


Punta attacco codolo conico morse con placchetta brasata in MD affilatura a 4 facce

Possible usage

A16610.0 | A16610.5 | A16611.0 | A16611.5 | A16612.0 | A16613.0 | A16613.5 | A16614.0 | A16615.0 | A16616.0 | A16617.0 | A16617.5 | A16618.0 | A16619.0 | A16620.0 | A16621.0 | A16622.0 | ...